" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของเรา
ระเบียบข้อบังคับต่าง
ประกาศต่างๆ
 
ประวัติและความเแป็นมา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 

รายชื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการ
 


1. นายประสงค์ เนืองทอง ประธาน
2. นางบุญเพ็ง สัจจะ รองประธาน /ประธานฝ่ายการศึกษา
3. นางประสาทพร วัดแผ่นลำ เลขานุการ
4. นางนิภารัตน์ สีหาราช เหรัญญิก
5. นางทัศนีย์ วงศ์ศรีจันทร์ ประธานฝ่ายพิจารณาเงินกู้
6. นางดวงใจ เนืองทอง เลขานุการฝ่ายพิจารณาเงินกู้
7. นางพรพิมล เนืองทอง เลขานุการฝ่ายการศึกษา
8. นางคำพันธ์ เนืองทอง กรรมการฝ่ายการศึกษา
9. นายถนอม ผิวตะศาสตร์
กรรมการฝ่ายพิจารณาเงินกู้

 
  ปรับเปลี่ยนและเลือกใหม่เมื่อ 10 ตุลาคม 2554